Instructions

Original Drawing

Rachel Drawing

Xiao Drawing